Home Đời Sống Một vết đen Mặt trời đang đối diện trực tiếp với Trái đất, tăng gấp đôi chỉ trong 24 giờ