Home Thông báo người thắng giải xe Hyundai HCT 2019 – The 2019 Tet Festival Car Giveaway winner.

Thông báo người thắng giải xe Hyundai HCT 2019 – The 2019 Tet Festival Car Giveaway winner.

Thông báo người thắng giải xe Hyundai HCT 2019 – The 2019 Tet Festival Car Giveaway winner.

Adelaide Tuan Bao is pleased to announce that we have notified Ms Chiane Holland, of Pennington, the prize winner of the 2019 Tet Festival Car Giveaway (SA License T18/2097).

Adelaide Tuần Báo xin được thông báo đến Quý Độc Giả cùng toàn thể Quý Đồng Hương, người may mắn được thắng giải xe Hyundai Hội Chợ Tết 2019 là Cô Chiane Holland ở Pennington. (SA License T18/2097).