Home Tin Chính Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp chuẩn bị mở cửa trở lại