Home Đời Sống Con người có khả năng hút năng lượng của người khác