Home Tin Chính Theo WHO, Vaccine Covid-19 sẽ có sẵn và phân phối rộng rãi sớm nhất là vào giữa năm 2021