Home Tin Chính Thư ngỏ gửi Đồng Hương Cử Tri – Thông báo số 7 của Ban TCBC