Home Tin Chính Bầu cử Mỹ: Phản ứng quốc tế về kết quả kiểm phiếu