Home Tin Chính Ông Biden tuyên bố đang ‘giành đủ số bang’ cho chiến thắng