Home Tin Chính Cảnh sát SA nói rằng: “Hãy tuân thủ các quy tắc, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh”