Home Tin Chính Tập hợp công cộng giới hạn hai người, trên 70 tuổi ở nhà