Home Tin Chính Giới hạn số lượng ở các tụ điểm tại Nam Úc được gỡ bỏ từ ngày 29 tháng 6