Home Đời Sống Học sinh Nhật Bản: dưới 10 tuổi không cần thi cử, nhân phẩm quan trọng hơn thành tích