Home Đời Sống Suốt 37 năm cai trị, sở hữu 3.000 mỹ nhân của 6 nước chư hầu vì sao Tần Thuỷ Hoàng vẫn không lập hoàng hậu?