Home Tin Chính ‘Bảo vệ ngay lập tức’: Phương pháp mới để ngăn ngừa và điều trị COVID đã được thử nghiệm