Home Đời Sống Ý tưởng nhà ở ‘Tokyo 2050’ của Sony hình dung con người sống trên những chiếc vỏ nổi ngoài biển